Vattensprinkler

När stora värden – egendom, avbrott eller människoliv – står på spel är ett sprinklersystem det utan jämförelse effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är dock lika nödvändigt här som för andra skyddssystem.

I Sverige har detta traditionellt säkerställts genom att man följer försäkringsbranschens tidigare regler, RUS 120, som numer ges ut av Brandskyddsföreningen Sveriges regler som SBF 120. I snabb takt bryter nu alternativa föreskrifter och bestämmelser in på marknaden. Under 2004 kom till exempel den nya svenska standarden för sprinklerinstallationer, SS-EN 12845, att inarbetas i SBF 120 (och därmed i praktiken ersätta mycket av de gamla reglerna). De amerikanska NFPA 13-reglerna utgör också en alltmer integrerad del av SBF 120. Nedanstående priser gäller per deltagare, vid samtidig anmälan av fyra eller fler från samma företag erhålls 10 % rabatt på priset. Vid anmälan till alla tre utbildningarna samtidigt erhålls 10 % rabatt, vilken dras av på sista utbildningen med 2 500 kr. Vi erbjuder utbildning inom alla aktuella områden.

Alla aktuella utbildningstillfällen hittar du här.

 

BEHÖRIG INGENJÖR – VATTENSPRINKLER

Vårt utbildningspaket för dig som siktar på att bli behörig ingenjör inkluderar fyra olika delar enligt följande upplägg:

 

Nivå 1
Grundläggande brandskydd
Brandteori, BBR och byggnadstekniskt brandskydd, lagen om skydd mot olyckor, systematiskt brandskyddsarbete m.m.

Period: 4 dagar

Utbildningslitteratur: Ett omfattande utbildningskompendium, inkl relevanta regler och föreskrifter.

 

Nivå 2
Sprinklerreglerna

Nivå 2 a
Grundkurs sprinklerregler
Grundläggande begrepp. Ingående komponenter, risk- och godsklassificering, dimensionering för både verksamheter och lagringsrisker. Dessutom placeringsregler och även detaljerad genomgång av gällande dokumentationskrav i alla delar av processen.

Omfattning: 2 dagar 

Nivå 2 b
Fördjupningskurs sprinklerregler
Vattenförsörjning och tryckstegringspumpar. Regler för CMSA, ESFR och EC-sprinkler. Krav för rörförläggning, upphängningar och regler gällande driftsättning och löpande skötsel och underhåll. BBR kapitel 5.1-5.3 och 5.5. Projekteringsövningar.

Sprinklerprojektörer, besiktningsmän m fl.

Omfattning: 2 dagar

Nivå 2 c Boendesprinklerkurs
Kursen omfattar det nya svenska boendesprinklerregelverket SBF 501:1 (och därmed även den svenska standarden, SS 883001:2009). Skillnaderna mellan traditionell sprinkler och boendesprinkler tydliggöres. Komponentkunskap, installationsregler och dimensionering ingår, liksom även kraven på skötsel och underhåll.

Omfattning: 1 dag

Period för hela utbildningen, 2a- 2c: 5 dagar

Utbildningslitteratur: I kursmaterialet ingår aktuell utgåva av SBF 120, Sprinklerhandboken 2016 och dessutom två särskilda kursböcker, Sprinkler Grundkurs respektive Sprinkler Fördjupning. Bok ”Sprinklersystem – Regler och Standard 2016” ingår ej, men finns tillgänglig för köp. Dessutom ingår SBF 501:1 Regler för Boendesprinkler. Den nordiska och svenska boendesprinklerstandarden, SS 883001:2009, ingår ej, men finns tillgänglig för köp.

 

Nivå 3
Beräkningar och provförberedelser
 

Nivå 3a
Hydrauliska beräkningar
Allt man behöver veta om en hydraulisk beräkning för vattensprinkleranläggningar. K-faktorer, Hazen-Williams formel och utjämningsformler för tryck. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar. Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Omfattning: 1 dag

Nivå 3b
Examinationsförberedelser
Innan nivå 3b kan genomföras krävs självstudier enligt separat kursplan
.
Under denna kurs får du öva på prov med ett upplägg som direkt förbereder dig för kommande certifieringsprov hos SBSC. Samtliga olika moment, utantillfrågor, tillämpningsövningar med tillgång till alla regelverk, hydrauliska beräkningar under tidspress – allt övas och därefter sker en noggrann genomgång för att skapa möjlighet för repetition inom kritiska områden.

Omfattning: 1 dag

Period för hela utbildningen, 3a- 3b: 2 dagar

 

Nivå 4
Entreprenadjuridik
Genomgång av AB 04/ABT06, utökat garantiansvar för entreprenören m.m.

Period: 1 dagar

Utbildningslitteratur: AB 04 och ABT 06 ingår i utbildningsmaterialet

 

Därefter* genomförs examination vid SBSC vid ett särskilt tillfälle. Vid händelse av ej godkänt resultat genomförs därefter kompletterande studier i enlighet med AlbaCons certifieringsgaranti

* Man kan givetvis genomföra de olika delmomenten i annan ordning än vad som beskrivits ovan. Man kan exempelvis genomföra prövningen hos SBSC före delmoment 4 om så önskas. Man kan gå delmoment 1 under en termin och delmoment 3 under en annan, och så vidare.

Samtliga delmoment kan även erbjudas var för sig – se nedan för beskrivningar och priser när man inte går hela programmet Kurs Behörig ingenjör vattensprinkler.

 

BITRÄDANDE SPRINKLERPROJEKTÖR ENLIGT SBF 120 och SBF 501

Vårt nya utbildningspaket för dig som ska uppfylla kraven för biträdande sprinklerprojektör enligt SBF 2016:1.

För person som kan uppvisa intyg från tidigare genomförda sprinklerutbildningar hos AlbaCon ( Grundkurs respektive Fördjupning) behöver endast genomföra del 3. För pris: se nedan under utbildning Boendesprinkler.

OBS! Om tidigare utbildningar behandlat äldre utgåvor av SBF 120 krävs även ett separat kunskapsprov avseende förändringar i regelverket. Detta prov genomföres innan deltagande i del 3, så att repetitionsbehov kan identifieras.

 

Vårt utbildningspakets tre delar utgörs av;

Del 1 Grundkurs sprinklerregler;
 Grundläggande begrepp. Ingående komponenter, risk- och godsklassificering, dimensionering för både verksamheter och lagringsrisker. Dessutom placeringsregler och även detaljerad genomgång av gällande dokumentationskrav i alla delar av processen.

Omfattning: 2 dagar

 

Del 2 Fördjupningskurs sprinklerregler;
 Vattenförsörjning och tryckstegringspumpar. Regler för CMSA, ESFR och EC-sprinkler. Krav för rörförläggning, upphängningar och regler gällande driftsättning och löpande skötsel och underhåll. BBR kapitel 5.1-5.3 och 5.5. Projekteringsövningar.

Sprinklerprojektörer, besiktningsmän m fl.

Omfattning: 2 dagar

 

Del 3 Boendesprinklerkurs;

Kursen omfattar det nya svenska boendesprinklerregelverket SBF 501:1 (och därmed även den svenska standarden, SS 883001:2009). Skillnaderna mellan traditionell sprinkler och boendesprinkler tydliggöres. Komponentkunskap, installationsregler och dimensionering ingår, liksom även kraven på skötsel och underhåll.

Omfattning: 1 dag

 

Period för hela kursen, 1-3: 5 dagar

 

Kursen avslutas med ett skriftligt kontrollprov innan utbildningsintyg utfärdas.

 

Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår aktuell utgåva av SBF 120, Sprinklerhandboken 2016 och dessutom två särskilda kursböcker, Sprinkler Grundkurs respektive Sprinkler Fördjupning. Bok ”Sprinklersystem – Regler och Standard 2016” ingår ej, men finns tillgänglig för köp. Dessutom ingår SBF 501:1 Regler för Boendesprinkler. Den nordiska och svenska boendesprinklerstandarden, SS 883001:2009, ingår ej, men finns tillgänglig för köp.

 

 

 

 

GRUNDKURS SBF 120:8 (inkl. SS-EN 12845)

 

Grundläggande begrepp. Ingående komponenter, risk- och godsklassificering, dimensionering för både verksamheter och lagringsrisker. Dessutom placeringsregler och även detaljerad genomgång av gällande dokumentationskrav i alla delar av processen.

En kurs för alla som behöver en allmän förståelse för det svenska regelverket inom sprinklerområdet: installatörer, projektörer, försäkringsgivare och räddningstjänstpersonal.

Period: 2 dagar

Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår aktuell utgåva av SBF 120 och Bok Sprinkler Grundkurs. Sprinklersystem – Regler och Standard 2016 ingår ej, men finns tillgänglig för köp kostnad.

 

 

 

 

FÖRDJUPAD GRUNDKURS SBF 120:8 (inkl. SS-EN 12845)

 

Vattenförsörjning och tryckstegringspumpar. Regler för CMSA, ESFR och EC-sprinkler. Krav för rörförläggning, upphängningar och regler gällande driftsättning och löpande skötsel och underhåll. BBR kapitel 5.1-5.3 och 5.5. Projekteringsövningar.

En kurs för sprinklerprojektörer, besiktningsmän m fl.

Period: 2 dagar

Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår aktuell utgåva av Sprinklerhandboken och bok Sprinkler Fördjupning. Sprinklersystem – Regler och Standard 2016 ingår ej i kursmaterialet men finns tillgänglig för köp.

 

 

 

CERTIFIERINGSFÖRBEREDELSER (behörig ingenjör sprinkler)

Diagnostiska prov, projekterings- och granskningsövningar, manuell hydraulisk beräkning, BBR, AFS, SBF 1003 m.m.

Föreläsare kommer själva att inneha aktuellt certifikat. Denna kurs kan även erbjudas som individuell utbildning fördelad på 3-4 tillfällen.

Personer som avser pröva till behörig ingenjör sprinkler.

Period: 2 dagar
Kurslitteratur:

 

 

HYDRALISKA BERÄKNINGAR FÖR VATTENBASERADE SLÄCKSYSTEM

Allt man behöver veta om en hydraulisk beräkning för vattensprinkleranläggningar. K-faktorer, Hazen-Williams formel och utjämningsformler för tryck. Beräkning av täckningsytor för sprinklerhuvuden. Verkningsytors storlek och förläggning. Hastighetsberäkningar. Granskning av färdiga beräkningar. Många olika praktiska moment med gott om tid för övningar, både individuellt och i grupp.

Period: 1 dag

 

 

EXAMINATIONSFÖRBEREDELSER (BEHÖRIG INGENJÖR SPRINKLER)

Under denna kurs får du öva på prov med ett upplägg som direkt förbereder dig för kommande certifieringsprov hos SBSC. Samtliga olika moment, utantillfrågor, tillämpningsövningar med tillgång till alla regelverk, hydrauliska beräkningar under tidspress – allt övas och därefter sker en noggrann genomgång för att skapa möjlighet för repetition inom kritiska områden.

Kursen riktar sig både till dig som ska pröva för första gången. Men fungerar även utmärkt för dig som redan är behörig ingenjör men ska upp på recertifiering. Vilka nya regler har tillkommit? Hur har befintliga regler reviderats? Hur har provets inriktning förändrats sedan förra gången?

Period: 1 dag

 

 

NFPA 13 2016

Deltagarna ges en grundläggande inblick i det amerikanska sprinklerregelverkets uppbyggnad och innehåll. Ett stort antal övningsuppgifter ger förståelse för skillnader och likheter med SBF-reglernas krav.

Riktar sig till sprinklerinstallatörer, konsulter, räddningstjänstpersonal.

Period: 2 dagar
Kurslitteratur: NFPA 13 ingår i kursmaterialet. Även de närliggande FM-reglerna behandlas översiktligt.

NFPA 13: Uppdatering

NFPA 13 revideras normalt vart tredje år och skillnaderna kan vara dramatiska. Kanske det är dags att fräscha upp dina gamla kunskaper. Dessutom ingår en fördjupad genomgång av avsnitten för sprinklerskydd inom lagringsrisker (vanlig lagring, i pallställ, lagring av papper o.s.v.)

Riktar sig till sprinklerinstallatörer, konsulter, räddningstjänstpersonal.

Denna kurs anordnas normalt som ett påbyggnadssteg till grundkurser i NFPA 13 och avser främst att belysa skillnader sedan föregående utgåva.

Period: 1/2 dag
Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår NFPA 13.

 

SPRINKLERSKYDD FÖR LAGER

Presentation av olika tillgängliga alternativ för skydd av lagringsgrisker. Inkluderar lösningar enligt SBF 120:8, NFPA 13, CEA 4001, FM Data sheets. Många övningsexempel med dimensioneringsalternativ. Taksprinkler enbart eller nivåsprinkler? Standardsprinkler, ESFR eller Special Application? K-14, K-17, K-22 eller K-25? Eller kanske K-28?

En kurs för sprinklerkonstruktören som vill lära sig om fler verktyg i konstruktionslådan, för arbetsledare på sprinklerföretag som måste veta vad som gäller – eller en kravställare som vill känna till vilka alternativ som står till buds.

Period: 1 dag

Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår bland annat en särskilt framtagen lathund som hjälper projektören att välja rätt alternativ på snabbaste sätt. I kursmaterialet ingår även 1 ex av NFPA 13.

 

 

 

ANLÄGGNINGSSKÖTARE SPRINKLER

Fördjupad insikt i de krav som ställs på anläggningsskötare som skall ansvara för kvartalsprovningar. Riskklassificering, placeringsregler och övergripande dimensioneringskrav behandlas översiktligt. Allmän brandorsakslära och brandskadestatistik ingår.

Genomförd utbildning ger behörighet i enlighet med Bilaga 120-06 i SBF 120.

Riktas till anläggningsskötare, servicemontörer m.m.

Period: 1 dag

Kurslitteratur: I kursmaterialet ingår bok Anläggningsskötare sprinkler

 

 

 

SERVICEMONTÖR SPRINKLER

En speciellt framtagen utbildning för dig som behöver detaljerad kunskap om de mer praktiska avsnitten i regelverket. Invändig rörkontroll, apparatmärkning, upphängningskrav och kapacitetsprovning är några av de lektioner som ingår.

Riktar sig till servicemontörer på anläggarfirmor. Uppfyller SBSC-krav på kontinuerlig fortbildning.

Period: 1 dag

Kurslitteratur:

 

BOENDESPRINKLER

Kursen omfattar det nya svenska boendesprinklerregelverket SBF 501:1 (och därmed även den svenska standarden, SS 883001:2009). Skillnaderna mellan traditionell sprinkler och boendesprinkler tydliggöres. Komponentkunskap, installationsregler och dimensionering ingår, liksom även kraven på skötsel och underhåll.

Period: 1 dag

Kurslitteratur: I kursmaterielet ingår SBF 501:1 Regler för Boendesprinkler. Den nordiska och svenska boendesprinklerstandarden, SS 883001:2009, ingår ej, men finns tillgänglig för köp.

 

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm