Bokningsvillkor och personuppgiftspolicy

 

Utbildning

Anmälan
Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – boka i god tid! Så fort vi får din anmälan skickas en bekräftelse till dig. Sista anmälningsdag är en vecka före utbildningsstart.

Kallelse
Du får en kallelse cirka två veckor före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för utbildningen.

Betalning
Avgiften för utbildningen faktureras cirka sju dagar före utbildningsstart. Seminarier faktureras cirka 30 dagar före seminariestart. Var noga med att ange eventuell fakturareferens för fakturan vid anmälan.

Pris
Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe. Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokning
Kostnadsfri avbokning gäller fram till och med två veckor före utbildningsstart. Om avbokning sker mellan 7-13 dagar innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Sker avbokning mindre än 7 dagar före utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg, då den erlagda avgiften omvandlas till plats på motsvarande utbildning vid annat tillfälle.

Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Intyg
Efter genomgången utbildning erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden.

Force majeure
Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför AlbaCons kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Policy

Behandling av personuppgifter

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Titel

 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

 • Uppgifter som vi får från offentliga register

 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier

 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
AlbaCon AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifter

Tel:  08 - 556 336 60
E-post:  info@albacon.se

Webbyrå Stockholm